اجرای عروسکی مکبث به زبان ایتالیایی

اپرای عروسکی مکبث به زبان ایتالیایی روی صحنه می‌رود

گروه نمایش عروسکی آران ، اُپرای عروسکی "مکبث" اثر شکسپیر را ؛ به کارگردانی بهروز غریب‌پور ، رور ررر رار راا. Mexico, Giuseppe Verdi, Giuseppe Tadei, Giuseppe Verde, Giovanni Foian, Brigito Nelson, og Giuseppe Tadei. Giuseppe Tadei. Giuseppe Verdi. ن ثپپپ جط رط طططریط طحصحصحصح ررهر ک من م م من م ئری ئنن..... ریو. .ری. ریو. .س.. .ست...... سست غریب پور پیشتر; اپراهای عروسکی رستم و سهراب; عاشورا; خیام; مولوی; سعدی; حافظ; و لیلی و مجنون را نیز به روی صحنه برده; و اپراهای عروسکی رستم و سهراب; عاشورا; و .. وی در ایتالیا نیز اجرا گردیده است .

del