نماینده سینمای ایران برنده جایزه نخست جشنواره سوندریو شد

فیلم مستند وزپلنگ ایرانی جایزه نخست جشنواره سوندریو ایتالیا را از آن خود ساخت

بیست و سومین دوره جشنواره فیلم “سوندریو” ، جایزه نخست andد را به فیلم مستند “یوزپلنگ ایرانی” ؛ ساخته فتح اللاوا. توجه و علاقه کارگردان و نبوغ وی در خصوص تهیه یک مستند در خصوص این گونه از پلنگ; که شدیدا در معرض خطر انقراض قراردارد; هیأت داوران این دوره از جشنواره را متقاعد نمود; جایزه نخست را به این فیلم اختصاص دهند. بیست و سومین دوره جشنواره بین المللی هیلم های حیات وحش “سوندریو” زز تاخخخ 23 آبان لغایت 3 آذرماه 1398 در “سوندریو” ااتگزگز گزتتگزگز

del