سلسله نشست‌های گفت و گوهای ساپینزا ، گگاهی به فراسو

سوریه ، ایران ، عراق: میراث در خطر

در جریان سلسله نشست های "گفت و گوهای ساپینزا ، گگاهی به فراسو" ؛ از ساعت 17 روز پنجشنبه 23 هانویه 2020 م. ""ست" سوری س ، ایران ، عراق: میراث در خطر "، ا، حضحض حضپ پپپپائولو ماتیایی "(استاد باستان شناسی og هنر خاور میانه باستان - آکادمی لينچه یی) ؛"کارلو جوانی چرتی "(استاد ریشه شناسی ، ادیان og تاریخ ایران باستان - دانشگاه ساپینزا) ؛ و"لئوناردو کاپتزونه (استاد تاریخ کشورهای اسلامی - دانشگاه ساپینزا شهر رم) در دانشکده ادبیات دانشگاه ساپینزا.

del