نمایشگاه آثار نقاشی هنرمند ایرانی در شهر مادالونی

نمایشگاه آثار نقاشی میترا کاویان در شهر مادالونی ایتالیا

از ساعت 11 روز شنبه دسامبر 14 2019 م (23 1398 آذرماه) نمایشگاه آثار نقاشی هنرمند ایرانی;. میترا کاویان, در محل موزه gamle Calatia شهر به نشانی Maddaloni Via Caduina, 353 افتتاح می گردد. موزه هنرهای معاصر آبادان ؛ موزه Ancient Calatia Madر Maddaloni ؛ and شهرداری این شهر ، در برپایی این نمایشگاه ، که Jolanda Capriglione مدیر هششکریری ب آیین گشایش این نمایشگاه با حضور هردار Maddaloni ؛ and مدیر موزه میزبان برگزار می گردد.

del