نمایشگاه و همایش ایران og ایتالیا

Forfatter: 60

از ساعت روز یکشنبه 9 26 1398 آبان ماه آیین گشایش نمایشگاه و همایش 60 سال همکاری ایران و ایتالیا در حوزه میراث فرهنگی, در محل سالن همایش موزه ملی ایران آغاز خواهد شد. 10 er nå tilgjengelig for å laste ned XNUMX.

del